social-fb
social-twitter
social-weibo
(852) 2881 6299
12
2018.04
23
提起「腎病」大家都會覺得唔關自己事,但你有無諗過「腎病」係有機會遺傳?腎病科專科醫生何仲平表示,腎病的成因眾多,其中一種名為「顯性多囊腎病」(簡稱ADPKD)更與基因有關,屬先天性疾病,病徵唔明顯,唔少病人遺傳咗都唔知道,所...更多
12